Στη Λετονία, το διάστημα 14-22 Οκτωβρίου 2023, έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση του
προγράμματος: «Gender-sensitive Approach in Youth Work. 28 συμμετέχοντες (youth
workers, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι οργανώσεων) από 6 χώρες (Λετονία, Ελλάδα, Ισπανία,
Ιταλία, Πορτογαλία, Τουρκία) συναντήθηκαν με σκοπό να αποκτήσουν μεγαλύτερη
εξειδίκευση και αυτοπεποίθηση για την προώθηση των θεμάτων ισότητας των φύλων
στους νέους.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν καλές πρακτικές, καθώς και
εργαλεία υπεράσπισης και προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών, της κοινότητας
ΛΟΑΤΚΙ και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα.
Παρακάτω αποτυπώνονται τα κύρια μαθησιακά αποτελέσματα, που προέκυψαν κατά την
διάρκεια του Ευρωπαϊκού προγράμματος, όπως εκφράστηκαν από τους συμμετέχοντες.
Οι συμμετέχοντες διερεύνησαν τις έννοιες της ισότητας, της βίας, των στερεοτύπων και των
έμφυλων διακρίσεων. Προσδιόρισαν τις δικές τους αξίες και πεποιθήσεις ώστε να
εργαστούν στον τομέα της εκπαίδευσης και προώθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και
την καταπολέμηση των προκαταλήψεων.
Έγιναν εποικοδομητικές συναντήσεις με φορείς της Λετονίας όπως η ΜΚΟ Active Rainbow
και η Εθνική Τράπεζα της Λετονίας, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω
από τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ και την οικονομική πολιτική.
Αναλύθηκαν επίσης τα οφέλη της μη τυπικής εκπαίδευσης και των ευκαιριών που δίνονται
από την ευρωπαϊκή ένωση, μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων.
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν μέσα σε εργαστηριακές ομάδες, το δικό
τους workshop. Οι συμμετέχοντες μετά από τις δραστηριότητες που συμμετείχαν είναι
περισσότερο έτοιμοι να μπουν στη θέση των εκπαιδευτών για την προώθηση των
δικαιωμάτων, και να οργανώσουν σχετικές δραστηριότητες για ομάδες νέων. Άλλωστε οι
δράσεις θα συνεχιστούν στην κάθε χώρα ξεχωριστά και θα ακολουθήσει μια ακόμα
συνάντηση όλων των συμμετεχόντων στην Ισπανία.

***

In Latvia, between 14-22 October 2023, the first meeting of the project »Gender-sensitive
Approach in Youth Work» took place.28 participants (youth workers, teachers,
representatives of organizations) from 6 countries (Latvia, Greece, Spain, Italy, Portugal,
Turkey, Greece, Spain) met in order to gain more expertise and confidence in promoting
gender equality issues among young people.
Within the framework of the TC, participants exchanged good practices, as well as tools for
advocacy and promotion of women’s rights, LGBTI community and human rights in general.
The main learning outcomes that emerged during the European project, as expressed by the
participants, are reflected below.
Participants explored the concepts of equality, violence, stereotypes and gender
discrimination. They identified their own values and beliefs in order to work in the field of
education and promotion of human rights and the fight against prejudice.
Constructive meetings were held with Latvian institutions such as the NGO Active Rainbow
and the National Bank of Latvia to raise awareness of LGBTI issues and economic policy.

The benefits of non-formal education and the opportunities offered by the European Union
through the relevant programs were also analyzed.
Participants were invited to carry out their own workshop in workshop groups. The
participants after the activities they participated in are more prepared to step into the
position of trainers for the promotion of rights, and to organize relevant activities for youth
groups. Besides, the activities will continue in each country separately and will be followed
by another meeting of all participants in Spain.

Eleni, Lia, Maria, Konstantina

***

Check the pictures here:

https://drive.google.com/drive/folders/1V_nk3etTWHyQzEHYhLUOMSTn6aLd0kcg?usp=sharing