Unveiling Inner Ghosts

Το μοναστήρι του Tredozio, ένα οικοδόμημα αιώνων τυλιγμένο σε ιστορίες υπερφυσικών γεγονότων, αποτέλεσε στέγη μιας απρόσμενα επιτυχημένης ανταλλαγής νέων από 5 διαφορετικές Ευρωπαϊκες χώρες. Αμυδρά φωτισμένοι διαδρόμοι και απόηχοι ψιθύρων σε κάθε του γωνία, δημιούργησαν μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, όπως αποτυπώθηκε στη μνήμη κάθε συμμετέχοντα.

Ενώ φαινομενικά η ιστορία του γύρω από υπερφυσικά γεγονότα αντιτίθεται στο αντικείμενο του προγράμματος για την ψυχική υγεία, ο εν λόγω χώρος κατάφερε να προσθέσει μια νέα διάσταση στην ανταλλαγή. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια σειρά δραστηριοτήτων που είχαν στόχο να φωτίσουν όλες τις αποχρώσεις της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης. Η Δανάη και ο Kingsley ηγήθηκαν συζητήσεων για την κατάθλιψη, το άγχος, κ.ά., εφευρίσκοντας παραλληλισμούς μεταξύ των ψυχικών ταξιδιών μαςκαι του αινιγματικού παρελθόντος του μοναστηριού. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου έλαβαν χώρα ανοιχτές συζητήσεις για την ψυχική υγεία, απομακρύνοντας το στίγμα.

Ο καθένας από εμάς παρακινήθηκε να αντιμετωπίσει τα δικά του εσωτερικά φαντάσματα, αναγνωρίζοντας ότι βαθιά μέσα μας, όπως και το μοναστήρι, έχουμε κρυφές ιστορίες.Πραγματοποιήθηκαν συνταρακτικές αφηγήσεις που άξιζαν εξερεύνηση και αποδοχή. Το στοιχειωμένο σκηνικό, αντί να προκαλέσει εκφοβισμό, αποτέλεσε έμβλημα της περίπλοκης φύσης των ανθρώπινων συναισθημάτων.

Η συμμετοχή δραστηριότητες και η ανταλλαγή ιδεών με άλλους συμμετέχοντες διεύρυνε τις προοπτικές μας και μας ενθάρρυνε μια βαθιά αίσθηση ενσυναίσθησης και κατανόησης. Καθώς ο καιρός περνούσε, είδαμε μεγάλες αλλαγές, καθώς μου ήταν πιο εύκολο το να εκφράσουμε τις απόψεις μας σε κάποια θέματα. Σχημάτισαμε με πολλούς ανθρώπους μια πολύ όμορφη σύνδεση, μέσα από συζητήσεις αργά τα βράδια όπου μοιραζόμασταν ο κάθε ένας τις προσωπικές εμπειρίες του και τους φόβους του. Αυτοί οι φιλίες δεν χτίστηκαν μόνο σε κοινές εμπειρίες αλλά και σε αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση για το υπόβαθρο και τις προοπτικές του άλλου κάτι που έδινε την αίσθηση μιας κοινότητας σαν οικογένεια.

***

The monastery of Tredozio, a centuries-old structure shrouded in tales of supernatural occurrences, served as the stage for an unconventional Erasmus youth exchange. With its dimly lit corridors, whispering echoes, and shadowy corners, the monastery created an atmosphere of intrigue that piqued the curiosity of participants.

The juxtaposition of its haunting history with the program’s focus on mental health added an intriguing dimension to the exchange which commenced with a series of workshops designed to illuminate the nuances of human mentality. Danai and Kingsley led discussions on depression, anxiety, and other challenges, drawing parallels between the participants’ emotional journeys and the monastery’s enigmatic past. The sessions encouraged open conversations, dispelling stigma and fostering an environment of understanding.

Each of us prompted to confront their own inner ghosts, acknowledging that just as the monastery held hidden stories, they too had narratives that deserved exploration and acceptance. The haunted setting, instead of intimidating, became an emblem of the complex nature of human emotions.

Engaging in collaborative activities and exchanging ideas with fellow participants broadened ourperspectives and fostered a deep sense of empathy and understanding. As the project unfolded, we witnessed a profound shift in my self-confidence, as we became more assertive in expressing our opinions and embracing uncertainty. From late-night conversations about life, dreams, and fears to embarking on adventures together, we formed with a lot of people a tight-knit community that felt like a second family. These profound bonds were not only built on shared experiences but also on mutual respect and understanding for each other’s backgrounds and perspectives.

***

Check the photos here:

https://drive.google.com/drive/folders/1Uhg9OA4i_oap-AkQyXAxPHZAuhy4Yebl?usp=sharing