Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 η εναρκτήρια συνάντηση για το έργο “Get the Net”, το οποίο χρηματοδοτείται από την βασική δράση 3 του προγράμματος Erasmus+ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το σχέδιο αφορά την ανάγκη να αναδείξει τους νέους ως ενεργούς πολίτες και συνομιλητές στο σχεδιασμό της διοίκησης κάθε επιπέδου και παράλληλα να υποστηρίξει την προσωπική, κοινωνική και εκπαιδευτική τους ανάπτυξη ώστε να αποκτήσουν φωνή, επιρροή και θέση στην κοινωνία μεταβαίνοντας από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή και στην “ανεξαρτησία” μέσω ενός άτυπου δικτύου φορέων και οργανώσεων σε έντεκα (11) χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι της πρόσκλησης και του εγκεκριμένου σχεδίου, οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν καθώς και οι κανόνες που τίθενται από την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Οπτικοακουστικών (EACEA) της Ε.Ε. Δικαιούχος του σχεδίου είναι το “You in Europe” και για τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεων σε όλη την Ευρώπη συνεργάζεται με τους οργανισμούς:

Artscape, Lituania, https://artscape.lt/en/
Aventura Marao Club, Portugal, http://www.aventuramaraoclube.com/
ATA, Romania, https://www.ata-ro.eu/en/
Baltic Regional Fund, Latvia, http://brfonds.lv/?fbclid=IwAR3wP3TiI4mp1j5zO2pEVd7N7PZDu0ksg_jxGEUoUb75JYHtm0J29nQJdog
Codec, Belgium, https://codecvzw.eu/
Inspiration, Bulgaria, https://www.facebook.com/InspirationRuse
Institute of Youth Power, Croatia, https://iyp-croatia.com/
Strim, Poland, https://strim.org.pl/index.php/en/
Vicolocorto, Italy, https://www.vicolocorto.org/en/vicolocorto-the-ngo
Xeracion, Spain, xeracion.org.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.