Γιώτα Καπετσώνη

Μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία! Αυτό ήταν το δεύτερο πρόγραμμα που πήρα μέρος και δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Το θέμα του project ήταν η ανάπτυξη των soft skills ,δηλαδή χρήσιμων δεξιοτήτων τόσο στο επαγγελματικό τομέα όσο και στον τομέα της προσωπικής ανάπτυξης. Κατά την διάρκεια της εβδομάδας που βρισκόμασταν στο Cernat της Ρουμανίας για τις ανάγκες του προγράμματος, κάναμε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες που εστίαζαν σε διαφορετικά soft skills όπως είναι το ομαδικό πνεύμα , η πειθώ και η επίλυση προβλημάτων. Επίσης μέσα από αυτό το project γνώρισα απίθανους ανθρώπους που πλέον θεωρώ φίλους μου και όλοι μαζί ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καταπληκτική ομάδα μου για όλη την ενέργεια , την υπομονή και την επιμονή τους!

Καλλιόπη Δροσοπούλου

Κανείς δεν περίμενε ότι 10 μέρες σε ενα μικρό χωριουδάκι στη Ρουμανία, που ούτε καν είχαμε ακούσει, θα ήταν αρκετές για να μας γεμίσουν με απίστευτες εμπειρίες και αναμνήσεις. Όλα ξεκίνησαν στις 18 Σεπτεμβρίου 2022, όταν συναντηθήκαμε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, και ξεκινήσαμε το ταξίδι μας. Φτάσαμε στο Βουκουρέστι και από εκεί με λεωφορείο οδηγηθήκαμε στο Cernat, το σπίτι μας για τις επόμενες 10 ημέρες. Γνωρίσαμε άτομα από 7 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, τα οποία μας έδειξαν την κουλτούρα της χώρας τους, ειδικότερα στις διαπολιτισμικές βραδιές, όπου δοκιμάσαμε και την απίστευτη κουζίνα τους. Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, ενδιαφέροντα, δημιουργικά εργαστήρια και ατομικές παρουσιάσεις, αναπτύξαμε ικανότητες που χρειαζόμαστε στην αγορά εργασίας, γνωρίσαμε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στις διάφορες χώρες, και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα για το μέλλον που μας περιμένει. Είδαμε το πανεμορφο Brasov και επισκεφτήκαμε το κάστρο του κόμη Δράκουλα. Το πρόγραμμα “Skills Up To Date” ήταν μια απίστευτη και μοναδική εμπειρία ζωής, την οποία σίγουρα θέλω να ξαναζήσω με το “Erasmus+” και το “You in Europe”, και την οποία σίγουρα προτείνω σε όλους να την ζήσουν.

Ευθυμία Κουγιώνη

Αξιοποιώντας τη δυνατότητα που μας πρόσφερε το You in Europe σε συνεργασία με το Erasmus plus, σχηματίσαμε μια ομάδα 5 ατόμων, με σκοπό να επισκεφθούμε την Ρουμανία για 10 μέρες με το πρόγραμμα skills up to date. Προσωπικά για μένα ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε μια τέτοια δράση και η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη. Το πρόγραμμα περιελάμβανε πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα σκοπός ήταν να δουλέψουμε συλλογικά σε ομάδες, προκειμένου να μάθουμε να λειτουργούμε ως μέρος ενός συνόλου και όχι ατομικά και να αναπτύξουμε τις κοινωνικές και επικοινωνιακές μας δεξιότητες . Μέσα από παιχνίδια, debate και διάφορες άλλες δραστηριότητες ήρθαμε σε επαφή με άτομα από άλλες πέντε ευρωπαϊκές χώρες, με τα οποία υπήρχε άρτια συνεργασία, παρά το γεγονός ότι κανένας δεν γνώριζε κανένα.  Τέλος ξεχωριστή εμπειρία ήταν για μένα το ότι είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε ένα ρουμανικο σχολείο για το πρόγραμμα και να βρεθούμε ουσιαστικά στο ρόλο του δασκάλου, με σκοπό να παρακινήσουμε τους μαθητές να διευρύνουν τους ορίζοντες τους μέσα από τη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα.

Παναγιώτης Ζεϊμπέκης

Πρώτα απ’ όλα, ήταν το πρώτο μου πρόγραμμα Erasmus+, οπότε δεν ήξερα τι να περιμένω. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, του ελεύθερου χρόνου, των εθνικών βραδιών και των ταξιδιών μας στη Ρουμανία, γνωριστήκαμε μεταξύ μας, δημιουργήσαμε φιλίες και μάθαμε για διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό μέρος, ο Raul Dragan ήταν πολύ βοηθητικός, άμεσος και προσιτός, γεγονός που μας βοήθησε να διασκεδάσουμε και ταυτόχρονα να μάθουμε νέα πράγματα και να μπούμε στη διαδικασία να δουλέψουμε όλοι μαζί, για να ολοκληρώσουμε κάθε συνεδρία. Εν κατακλείδι, αυτό που έμαθα είναι ότι δεν μπορούσα να φανταστώ ότι 10 ημέρες είναι ικανές να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς με τους άλλους ανθρώπους. Αλλά το πιο σημαντικό, πόσο δύσκολο είναι να πείτε αντίο μέχρι την επόμενη φορά!

Όλγα Γαλανομάτη

Η εμπειρία μου στο πρόγραμμα skills up to date στην Ρουμανία ήταν η δεύτερη μου φορά σε youth exchange και δεν μπορούσα να ζητήσω κάτι πιο ταιριαστό για εμένα. Οι δραστηριότητες μας, οι εκδρομές, τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν όλα ακριβώς ότι χρειαζομουν για να αναγνωρίσω τον εαυτό μου και τις δυνατότητες μου αλλά και να αναπτυχθώ σε πολλούς τομείς. Μπόρεσα να εκτεθώ μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να εκφράσω την γνώμη μου, να αναλάβω διαφορετικούς ρόλους στην προσπάθεια μας να λύσουμε προβλήματα και να κάνω απίστευτες και (ελπίζω) μακροχρόνιες φιλίες. Γυρνώντας πίσω νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την προσωπικότητα μου, για την γνώμη μου ακόμα και για τον τρόπο που κοινωνικοποιούμαι μιλώντας αγγλικά.

***

Giota Kapetsoni

A truly unforgettable experience! This was the second program I participated in and it couldn’t have been better. The theme of the project was the development of soft skills, i.e. useful skills both in the professional field and in the field of personal development. During the week we were in Cernat, Romania for the needs of the project , we did many different activities focusing on different soft skills such as team spirit, persuasion and problem solving. Also through this project I met amazing people who I now consider my friends and we all experienced unique moments together. Finally a big thank you to my amazing team for all their energy, patience and perseverance!

Kalliope Drosopoulou

No one expected that 10 days in a small village in Romania, which we had never even heard of, would be enough to fill us with incredible experiences and memories. It all started on September 18, 2022, when we met at Thessaloniki airport and started our journey. We arrived in Bucharest and from there we took a bus to Cernat, our home for the next 10 days. We met people from 7 different countries in Europe, who showed us the culture of their country, especially at the intercultural evenings, where we tasted their incredible cuisine. Through group activities, interests, creative workshops and individual presentations, we developed skills needed in the labour market, learned about problems faced by young people in different countries, and prepared ourselves for the future that awaits us. We saw the beautiful Brasov and visited the castle of Count Dracula. Skills Up To Date was an incredible and unique life experience, which I definitely want to relive with Erasmus+ and You in Europe, and which I definitely recommend everyone to experience.

Efthimia Kougioni

Taking advantage of the opportunity offered by You in Europe in cooperation with Erasmus plus, we formed a group of 5 people to visit Romania for 10 days with the skills up to date programme. For me personally, it was the first time I participated in such an action and the experience was unprecedented. The programme included very interesting activities. More specifically, the aim was to work collectively in groups, in order to learn to function as part of a whole rather than individually and to develop our social and communication skills. Through games, debates and various other activities we came into contact with people from five other European countries, with whom there was excellent cooperation, despite the fact that no one knew anyone.  Finally, it was a special experience for me that we had the opportunity to talk to a Romanian school about the project and to actually be in the role of a teacher, in order to motivate students to broaden their horizons through participation in relevant projects.

Panagiotis Zeimpekis

First of all, it was my first Erasmus+ programme, so I didn’t know what to expect. During our sessions, free time, national nights and trips to Romania, we got to know each other, made friends and learned about different countries and cultures. Regarding the training part, Raul Dragan was very helpful, direct and approachable, which helped us to have fun and at the same time learn new things and get into the process of working together to complete each session. In conclusion, what I learned is that I could not imagine that 10 days is able to change the way you communicate with other people. But more importantly, how hard it is to say goodbye until next time!

Olga Galanomati

My skills up to date experience in Romania was my second time on a youth exchange and I couldn’t have asked for anything more suitable for me. Our activities, the excursions, the children involved were all exactly what I needed to recognise myself and my potential and to develop in many areas. I was able to expose myself in a safe environment, to express my opinion, to take on different roles in our problem-solving efforts and to make incredible and (hopefully) long-lasting friendships. Coming back I feel more confident about my personality, my opinion and even the way I socialise by speaking English.

***

Check the photos here:

https://drive.google.com/drive/folders/14j5G_B840y49Z7pwnEyCmr_IZ_9UTK-o?usp=sharing