Στις 20 Φλεβάρη 2022 τρεις νέοι από την Αθήνα βρεθήκαμε στην Οράντεα της Ρουμανίας για να συμμετάσχουμε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «3D Experimental Learning». Ο στόχος του προγράμματος ήταν να μάθουμε τεχνικές και τρόπους για να εφαρμόσουμε την βιωματική μάθηση δουλεύοντας με νέους. Για αυτό τον σκοπό , λοιπόν, συναντηθήκαμε με
21 Ευρωπαίους -από την Τουρκία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Σλοβακία, την Λιθουανία, την Πολωνία και την Ρουμανία- που εργάζονται επίσης με νέους και ξεκινήσαμε ένα ταξίδι γνώσης και αυτοβελτίωσης. Κατά την διάρκεια του προγράμματος βρεθήκαμε αντιμέτωποι σε πολλές εκπλήξεις και προκλήσεις. Ακούσαμε τόσες πολλές διαφορετικές απόψεις, αναπτύξαμε διάφορα θέματα και το σημαντικότερο μάθαμε πως να γίνουμε καλύτεροι παιδαγωγοί από ανθρώπους με πολύ εμπειρία και αγάπη για αυτό που κάνουν. Ο κεντρικός πυλώνας αυτού του προγράμματος ήταν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, οι οποίοι «φορτωμένοι» με εμπειρίες χρόνων δεν δίστασαν στιγμή να μοιραστούν όσα ξέρουν με σκοπό τον πολλαπλασιασμό της γνώσης. Όλοι μαζί συμμετείχαμε σε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες μέσα από την κάθε μια μάθαμε κι κάτι καινούργιο για την βιωματική μάθηση αλλά και για τους ίδιους μας τους εαυτούς. Γυρίσαμε , λοιπόν, όλοι πίσω στην Αθήνα με γεμάτες τις αποσκευές μας. Γεμάτες εμπειρίες, γνώσεις και νέες φιλίες.

Σε ευχαριστούμε Οράντεα,
Αλέξης, Δήμητρα, Πέρσα

***

On February 20, 2022, three young people from Athens met in Oradea, Romania to participate in the educational seminar entitled «3D Experimental Learning» The goal of the program was to learn techniques and ways to apply experiential learning when working with young people. Because of this goal, we met 21 Europeans – from Turkey, Italy, Portugal, Slovakia, Lithuania, Poland and Romania – who also work with young people and embarked on a journey of knowledge and self-improvement. During the program we were faced with several surprises and challenges. We heard so many different points of view, we developed various topics and most importantly we learned that there are no better educators than experienced people full of love for what they do. The main pillar of this program was the participants themselves, who «loaded» with years of experience did not hesitate for a moment to share what they know for the purpose of knowledge. Together we participated in many different activities through which we learned something new for experiential learning but also for ourselves. So we all went back to Athens with our «luggage» full of experiences, knowledge and new friendships.

Thank you Oradea,
Alexis, Dimitra, Persa