Tools to change the world

Ο φετινός Ιούλιος ξεκίνησε με ένα νέο πρόγραμμα Youth Exchange με τον οργανισμό της You In Europe. Ο τίτλος του προγράμματος ήταν «Tools to change the world» και έλαβε χώρα από την 1/7/2021 μέχρι τις 14/7/2021 στο Paul της Πορτογαλίας και συγκεκριμένα σε μια πνευματική κοινότητα με το όνομα Ananda Valley.

Στόχος του προγράμματος αυτού ήταν να ζήσουμε για 14 μέρες σε αυτήν την κοινότητα και μέσα από την προσωπική μας εμπειρία να έρθουμε σε επαφή και να γνωρίσουμε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, ένα αλλιώτικο μοντέλο ζωής. Αυτό έχει ως βάση του να ζούμε όσο πιο λιτά μπορούμε, δίπλα στη φύση, χωρίς υπερβολές και πρακτικές που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη φύση και στους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο.

Και αυτό κάναμε. Το μέρος όπου μέναμε ήταν μέσα στη φύση, με πλούσια βλάστηση και με ένα μικρό ποταμάκι, όπου βουτούσαμε τα μεσημέρια, για να δροσιστούμε. Μέναμε σε σκηνές στην ύπαιθρο και οι τουαλέτες μας ήταν προσαρμοσμένες, έτσι ώστε να δημιουργούν λίπασμα. Η διατροφή μας ήταν κυρίως vegan εστιασμένη στη Sattvik διατροφή, κάτι που σημαίνει πως ήταν πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και γενικά προϊόντα που σου προσφέρει άμεσα η φύση. Όπως σε κάθε κοινότητα έτσι και σε αυτήν όλοι μας συνεισφέραμε και βοηθούσαμε στην ομαλή λειτουργία της. Δουλεύαμε σε ομάδες και συνεργαζόμασταν για τις καθημερινές ανάγκες, όπως ήταν η ετοιμασία του φαγητού και η καθαριότητα.

Πέρα από τα πρακτικά ζητήματα της συμβίωσής μας σε αυτό το πρόγραμμα, μάθαμε πολλά πράγματα μέσα από τα workshops και τις δραστηριότητες που κάναμε εκεί. Αρχικά, γνωρίσαμε το Prout, ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα, το οποίο προτάσσεται ως εναλλακτική λύση απέναντι στο ήδη υπάρχον σύστημα του καπιταλισμού. Μέσα από συζητήσεις μεταξύ μας για θέματα που απασχολούν την ανθρωπότητα σήμερα, όπως είναι η φτώχεια, η πείνα, η ανεργία, η κατάθλιψη, η οικονομία και άλλα, μάθαμε και μοιραστήκαμε σπουδαίες εμπειρίες και γνώσεις, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να αλλάξουμε τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Επίσης, σημαντικό κομμάτι αυτής της κοινότητας και του προγράμματος ήταν η επαφή του ανθρώπου με την πνευματικότητά του μέσα από τον διαλογισμό και τη γιόγκα.

Μέσα από αυτή μας την εμπειρία σίγουρα θα κρατήσουμε στο μυαλό μας κάποια πολύ σημαντικά μαθήματα: όπως το να καλλιεργείς και να τρέφεσαι μόνο από τη φύση, να παίρνεις αποφάσεις μέσω της Κοινωνιοκρατίας και να δημιουργείς συνεταιρισμούς.

Τέλος, από όλο αυτό δεν έλειπε η διασκέδαση και η γνωριμία με ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας από τη δική μας. Χορέψαμε πολύ, γελάσαμε δυνατά, παίξαμε μουσική και τραγουδήσαμε. Γίναμε μια οικογένεια αυτές τις 14 μέρες και αυτό αποτελεί μια ανεπανάληπτη εμπειρία με ανεκτίμητη αξία. Το Erasmus+ σου δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψεις μοναδικές εμπειρίες και άλλο τόσο πιο μοναδικούς ανθρώπους.

***

Tools to change the world

This July started with a new Youth Exchange program with the organization You In Europe. The title of the program was «Tools to change the world» and took place from 1/7/2021 to 14/7/2021 in Paul, Portugal and specifically in a spiritual community called Ananda Valley.

The goal of this program was to live for 14 days in this community and through our personal experience to get in touch and get to know a different way of living which is based on living a life as simply as we can, next to the nature, without exaggerations and practices that have a direct impact on nature and other living organisms, including human kind.

And that’s what we did. The place where we lived was in nature, with lush vegetation and a small river, where we dived at noon to cool off. We lived in tents in the countryside and our toilets were adapted to create compost. Our diet was mainly vegan focused on the Sattvik diet, which means that it was rich in fruits and vegetables and general products that nature offers you directly. As in any community, in this one we all contributed and helped for its smooth operation. We worked in groups and worked together for daily needs, such as food preparation and cleaning.

In addition to the practical issues of our cohabitation in this program, we learned many things through the workshops and activities we did there. We learnt about Prout, a socio-economic system, which is proposed as an alternative to the already existing system of capitalism. We did discussions between us on issues that concern humanity today, such as poverty, hunger, unemployment, depression, the economy and more. We learned and shared great experiences and knowledge that will help us change the world. Also, an important part of this community and program was the contact of humans with their spirituality through meditation and yoga.

Through this experience we will certainly keep in mind some very important lessons: such as cultivating and being fed only by the nature, making decisions through Sociocracy and creating cooperatives.

Last, all this did not lack of fun and acquaintance with people of a different culture from ours. We danced a lot, laughed out loud, played music and sang. We became a family in these 14 days and this is a unique experience with invaluable value. Erasmus + gives you the opportunity to discover unique experiences and even more unique people.