Αναζητώντας τη Χρυσή Τομή στην τυπική και την μη τυπική μάθηση!

 

Πως θα ήταν η Γεωγραφία αν την παρουσιάζαμε σαν παραμύθι;

Πως θα ήταν η Ιστορία αν οι μαθητές έπαιζαν τους ρόλους των πρωταγωνιστών της;

Και πως θα ήταν να μαθαίναμε την Γεωμετρία μέσα από έναν πίνακα ζωγραφικής;

Ακόμη πως θα σας φαινόταν να αναλάμβαναν οι μαθητές την παράδοση ενός μαθήματος, πάντα με την αμέριστη υποστήριξη του δάσκαλου;

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις η νέα Στρατηγική Σύμπραξη της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Golden Ratio Teaching” στην οποία συμμετέχει ο οργανισμός μας μαζί άλλους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς που χρησιμοποιούν την Μη Τυπική Εκπαίδευση στις δράσεις τους καθώς και με σχολεία από την Ρουμανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Βουλγαρία που είναι και ο συντονιστής του προγράμματος.

Το σχέδιο έχει διάρκεια 18 μήνες και σε αυτή την περίοδο οι εταίροι θα συνεργαστούν ώστε να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν σε περίπου 25 σχολεία των παραπάνω χωρών, εργαλεία μάθησης που θα βασίζονται σε μεθόδους Μη Τυπικής Εκπαίδευσης οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στην τάξη δίνοντας έτσι στους μαθητές την αίσθηση της διάδρασης και ενεργητικής συμμετοχής τους στην μαθησιακή διαδικασία.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική μονάδα θελήσει να το χρησιμοποιήσει μετά το τέλος του σχεδίου.

Λόγω της πανδημίας οι συναντήσει είναι διαδικτυακές και ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης των μαθησιακών εργαλείων με επόμενο βήμα την εφαρμογή τους στις σχολικές τάξεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο αμέσως επόμενο διάστημα! Μείνετε συντονισμένοι.


 

What Geography would be like if we presented it as a fairy tale?

What would History be like if the students played the roles of its protagonists?

And what would it be like to learn Geometry through a painting?

Also, how would it seem to you if the students would take over the delivery of a lesson always with the full support of the teacher?

All these questions will be answered by the new Strategic Partnership of Key Action 2 of the Erasmus+ program entitled «Golden Ratio Teaching» in which our organization participates together with other European organizations that use Non-Formal Education in their actions from Romania, Italy, Portugal and Bulgaria which is also the coordinator of the program.as well as with schools from the countries above.

The project lasts 18 months and during this period the partners will work together to create and use in about 25 schools in the above countries, learning tools based on Non-Formal Teaching methods that can be used in the classroom thus giving students their sense of interaction and active participation in the learning process.

All educational material will be available in any educational unit that wants to use it after the end of the project. Due to the pandemic, our meetings are online and we are already at the stage of completing the learning tools, with the next step being their application in the classroom.

More information in the near future! Stay tuned!