Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιστροφή μας στην Ελλάδα,
νιώθουμε ήδη να μας λείπουν όλα όσα βιώσαμε στο training course «Inside – Outside», στην
Λετονία, από 8 έως 15 Ιουλίου.
Τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του ανέλαβε ο οργανισμός «Baltic Regional Fund» από την
Λετονία, σε συνεργασία με εννέα ακόμη οργανισμούς από την Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα,
Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Μάλτα και Ρουμανία και με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, Youth in Action.
Στόχοι του course ήταν, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη της συναισθηματικής και κοινωνικής
νοημοσύνης των ενασχολούμενων με νέους, η ενίσχυση των προσωπικών και επαγγελματικών
ικανοτήτων τους βάσει μη τυπικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η εκμάθηση και διαμοίραση
μεθόδων και τεχνικών που αφορούν στα πεδία αυτά. Οι συμμετέχοντες των 10 χωρών κλήθηκαν
να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους αναφορικά με τους νέους και να εμπλακούν σε
δραστηριότητες ενδοσκόπησης, αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων κ.α. Ο συνδυασμός
μη τυπικών μεθόδων και βιωματικών δράσεων, η άρτια οργάνωση, η εκπληκτική τοποθεσία αλλά
κυρίως και πάνω απ’όλα οι εμπνευσμένες και έμπειρες εκπαιδεύτριες συντέλεσαν στην επιτυχή
υλοποίηση του προγράμματος ενώ τα πλούσια μαθησιακά αποτελέσματά του μπορούν να
εφαρμοστούν τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική μας ζωή.
Θέλουμε, μέσα από την καρδιά μας, να ευχαριστήσουμε τον οργανισμό μας «You in Europe» και
όλους τους εμπλεκόμενους για την αξέχαστη αυτή εμπειρία και να συστήσουμε, ανεπιφύλακτα, σε
όλους, όσους υποστηρίζουν και βοηθούν νέους, να αναζητούν και να επιλέγουν training courses
σαν το «Inside – Outside», προκειμένου να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν ως επαγγελματίες
αλλά και ως άνθρωποι.

Αλέξης, Μαριάννα, Χρύσα
A few days after the completion of the program and the return to Greece, we are already missing
everything we experienced in the training course "Inside – Outside", in Latvia, from 8 to 15 July.
Responsible for the design and the implementation of the course was the organization "Baltic
Regional Fund" from Latvia, in partnership with nine other organizations from Austria, Bulgaria,
Greece, Estonia, Spain, Italy, Lithuania, Malta and Romania. The course was funded by the
European Union, within the framework of the Erasmus+ program: Youth in Action.
Objectives of the course were, inter alia, the development of youth workers’ emotional and social
intelligence, the enhancing of their personal and professional skills based on non-formal
educational activities, learning and sharing methods and techniques related to these fields.
Participants of 10 countries were invited to share their knowledge and experiences in youth work
and to be involved in activities of reflection, recognition and emotion management etc. The
combination of non-formal methods and experiencing activities, the excellent organization, the
great location and, above all, the inspiring and experienced trainers have contributed to the
success of the program. Its learning effects can be applied both in professional and personal life.
We would like to thank, form the bottom of our heart, our organisation “You in Europe” and
everyone involved in this unforgettable experience. We recommend to all those, who support and
help young people, to seek and choose training courses like "Inside Outside" in order to grow and develop their selves as professionals and as human beings.

Alex, Chrysa, Marianna